Jianchuan Qi, Associate Professor

Institute of Environmental and Ecological Engineering Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China

E-mail:qjc@gdut.edu.cn

Education & Working Experience

 • Associate Professor, Institute of Environmental and Ecological Engineering Guangdong University of Technology, China, 2020-now
 • Postdoc Research Fellow, School of Environment, Beijing Normal University, China, 2018-2020
 • Ph.D., Environmental Engineering, Sichuan University, China, 2017
 • M.Sc., Human-Computer Interaction with Erogonomics, University College London, UK, 2012
 • B.Eng., Mechanical Engineering, University of Science and Technology Beijing,
 • China, 2011

Selected Published Articles

 1. Chen Lin#, Jianchuan Qi#, Sai Liang*, Cuiyang Feng, Thomas O. Wiedmann, Yihan Liao, Xuechun Yang, Yumeng Li, Zhifu Mi, Zhifeng Yang. Saving less in China facilitates global CO2 mitigation. Nature Communications, 2020, 11: 1358
 2. Jianchuan Qi#, Yafei Wang#, Sai Liang*, Ying Li, Yumeng Li, Cuiyang Feng, Lixiao Xu, Shuxiao Wang, Long Chen, Dongfang Wang, Zhifeng Yang. Primary suppliers driving atmospheric mercury emissions through global supply chains. One Earth 2019, 1(2): 254-266
 3. Qian Zhang, Yumeng Li, Chang Yu*, Jianchuan Qi*, Chao Yang, Baodong Cheng*, Sai Liang. Global timber harvest footprints of nations and virtual timber trade flows. Journal of Cleaner Production 2020, 250: 119503
 4. Jiashuo Li#, Sili Zhou#, Wendong Wei#, Jianchuan Qi, Yumeng Li, Bin Chen, Ning Zhang, Dabo Guan, Haoqi Qian, Xiaohui Wu, Jiawen Miao, Long Chen*, Kuishuang Feng*, Sai Liang*. China's retrofitting measures in coal-fired power plants bring significant mercury-related health benefits. One Earth, 2020, 3(6): 777-787
 5. Long Chen, Sai Liang*, Maodian Liu, Yujun Yi, Zhifu Mi*, Yanxu Zhang, Yumeng Li, Jianchuan Qi, Jing Meng, Xi Tang, Haoran Zhang, Yindong Tong, Wei Zhang, Xuejun Wang, Jiong Shu*, Zhifeng Yang*. Trans-provincial health impacts of atmospheric mercury emissions in China. Nature Communications 2019, 10: 1484